3 مرداد 1403

قوانین و مقررات

لطفا مطالب زیر را که جزء لاینفک این رسید می باشد ،دقیقا مطالعه فرمایید:
1-ارائه دهنده این رسید صاحب وذی نفع دستگاه تلقی می شود .2-تعیین هزینه تعمیرات از قبل مقدور نیست.لذا تحویل دستگاه به این مرکز به منزله قبول کلیه هزینه های متعلقه خواهد بود .در صورت تمایل به اعلام هزینه ،هزینه عیب یابی و کارشناسی قبل از تعمیر و به هنگام تحویل دستگاه اخذ می گردد.3-در صورتی که دستگاه تعمیری ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور فاکتور توسط مشتری از این مرکز خارج نگردد،مشمول هزینه حمل به انباربه مبلغ 100000ریال وانبارداری روزی 1000ریال خواهد بود.4-چنانچه دستگاههای تعمیرشده حداکثر دو ماه بعد از این مرکز خارج نگردد،این مرکز حق دارد کلیه هزینه های خود را از محل فروش دستگاه تامین نموده و قبض نیز از درجه اعتبار ساقط است. 5-از آن جایی که اظهار نظر در مورد خرابی دستگاه فوق ،صرفا پس از شروع کارشناسی مقدور می باشد،لذا ایراد اظهار شده توسط تحویل دهنده ،هیچ مسئولیتی برای این مرکز ایجاد نمی کند.6-قطعات الکتریکی تعویضی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.7-قطعات تعویضی از تاریخ فاکتور به مدت یک ماه گارانتی می باشد.8-بروز نواقص و خرابی در قطعات دیگر شامل گارانتی نمی باشد.9-ملاک تشخیص موارد فوق بر طبق نظریه این مرکز خواهد بود.